За ДЗИ и НВО за учебната 2022 - 2023 год.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО - IV, VII и X клас)

Държавни зрелостни изпити 2022 / 2023 год.
 
Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:
 • Влиза в сградата на училището и в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити, която може да бъде и на електронен носител.
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Носи химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник, за изпита по химия и опазване на околната среда и по предприемачество – и непрограмируем калкулатор, за изпита по физика и астрономия – и линия, пергел, триъгълник, транспортир, непрограмируем калкулатор, за изпита по изобразително изкуство – и материали за изпълнение на изобразителната задача (пишещи с черен цвят – моливи, туш, перо/четка, тънкописци, химикалка, и линия), aко е с нарушено зрение – и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.
 • Изслушва настоящия инструктаж, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в протокол за дежурство при провеждане на изпит в потвърждение на това, че е запознат с настоящия инструктаж.
 • Изключва изцяло всички средства за комуникация/ електронни устройства и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.

Непосредствено преди началото на изпита:

  • Получава от квестор изпитен комплект – лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори, пликове за отделните части, пликче за идентификационната бланка, както и голям плик за индивидуалната изпитна работа, а при необходимост и бели листове за чернова, справочни материали – математически формули за ДЗИ по математика; формули и константи за ДЗИ по физика и астрономия; Периодична таблица на химичните елементи, Таблица за разтворимост, Ред на електроотрицателност, Ред на относителна активност за ДЗИ по химия и опазване на околната среда, които се ползват и през двете части на изпита.
  • На работното си място попълва четливо в идентификационната бланка трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, като НЕ я отделя от листа с указания.
  • За ДЗИ по информационни технологии и по информатика на работното място до него е подготвен включен преносим компютър, със заредена батерия, на който зрелостникът следва да изпълни практическите задачи.

Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка: 

 

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

…………….

Чл. 35. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VII клас, за ХI клас или за ХII клас. 

(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас. 

(3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл. 23. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка по ал. 1. 

(5) Изключение по ал. 4 се допуска за ученик от ХII клас, който има годишна оценка слаб (2) по един или по няколко учебни предмета или модула – може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии.

 (6) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове, а в спортните училища – и във факултативните часове по учебен предмет от специализираната подготовка. 

Чл. 36. (1) Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване на втория гимназиален етап се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за ХII клас. 

(2) Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен предмет или модул за съответните класове от етапа. 

(3) За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка, формирана по реда на чл. 30. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка.

(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове, а в спортните училища – и във факултативните часове по учебен предмет от специализирана подготовка.

(6) За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от втория гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната оценка.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити за промяна на оценката за Випуск 2023 год.:  от 24.04.2023г. до 28.04.2023г.