За зрелостници и НВО

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА НВО В  VII КЛАС

 • Да се спазва задължително отстояние от 1-1,5м.между участниците визпитния процес,както в двора на училището,така и в училищната сграда и в изпитните зали;
 • Учениците, явяващи се на НВО се допускат в училището през два входа, когато броят на учениците е над 100 и се осигурява филтъри на двата входа;
 • Да се дезинфектират ръцете при влизане на входа на училището, в коридорите и в преддверията към санитарните помещения; учениците да поставят в прозраченпликпривлизанетовизпитнатазала собственоръчномобилниясителефони/илисмарт-часовникидагопоставят на обособено за целта място в изпитната зала. Предварително на всеки прозрачен плик е поставен етикет с имената на ученика.
 • Не се допуска струпване на родители, ученици и длъжностни лица в двора на училището, на входа, коридорите или помещенията;
 • Участниците в изпитния процес се допускат в сградата на училището с маски / шлемове и пожелание с ръкавици.
  • Измерва се телеснaта температура от медицинско лице при наличие на грипоподобни  симптоми;
  • Провежда се предварителен инструктаж на квесторите и учениците в електронна среда и се изпраща по електронен път;
   • Извършва се дезинфекция на училището;
  • Учениците носят със себе си прозрачен плик, в който да поставят личните си вещи, и предпазни ръкавици пo желание.
  • Участниците в изпитния процес могат да носят собствен и материали за дезинфекция;
   • Ако повреме на изпита ученик се почувства зле се отделя в отделна стая;
   • Болни ученици не се допускат до изпита.
   • Позволява се на учениците да откъсват листове с надпис „чернова“ от изпитния комплект. При предаването на изпитната работа в края на изпита да се проследява за тяхното поставяне в индивидуалния плик за изпитната работа.
   • Изнесена писмена работа от сградата на училището се анулира и не се оценява.
Държавни зрелостни изпити 2021 / 2022 год.
Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:
 • Явява се в сградата на училището, в което е разпределен, най-късно до 7.30 ч. в деня на изпита.
 • Допуска се да влезе в сградата на училището с маска на лицето или предпазен шлем, без струпване на входа и при спазване на дистанция от 1,0-1,5м.
 • Последователно преминава през проверка на документа за самоличност (личната карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и служебната бележка за допускане до държавен зрелостен изпит, измерена температура и дезинфекциянаръцете.
 • Носи със себе си прозрачен плик, в който да постави личните си вещи, и защитни ръкавици пожелание.
 • Влизавизпитнатазалас поставенамаскаилипредпазеншлем,апожеланиеисръкавици, като показва на квестора документ за самоличност ( личнакарта, паспорт, свидетелство за управление на МПС ) и служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити, която може да е и на електронен носител.
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет снеговото именепо-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованиетои наукатаза начало на изпита.
 • Носи химикалка, която пише с черенцвят, моливи гума, а за изпита по математика и линия, пергел, триъгълник. Може да носи и лични средства за дезинфекция.
 • Подписва се в квесторския протокол от лявата страна на името си в  потвърждение на това,че е запознат с настоящия инструктаж, вт.ч. с изискванията за анонимност на изпитната работа, както и с правилата за спазване на противоепидемичните мерки. (Зрелостникът е предварително запознат с инструктажа и в електронна средаотдиректоранаучилището,вкоетоучи).
 • Изключва изцяло всички средства за комуникация/електронни устройства, поставя ги в предоставения му от квестор прозрачен плик с иметомуиго оставянаобособенозацелтамястовизпитнатазала.
 • Всеки зрелостник поставя в собствен прозрачен плик личните си вещи (дрехаи/или чанта), който поставя насвободното място до себе си.1

Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка: 

Възможности за промяна на оценките по учебни предмети след завършена образователна степен, чл.27 ал.1 и ал.2 и чл.29 от Наредба №3 за системата на оценяване.

1. Учениците, завършили 10  и 12 клас, имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три. За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпит за промяна на годишна оценка.

2. Изпитите за промяна на годишна оценка и изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия  за X и ХII клас.

3 Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

4. Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.

5. Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка  е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 28, ал. 4 – 8 от Наредба №3 за системата на оценяване.

6. Изпитите се полагат по условие и ред, определени със заповед на директора на училището.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити за промяна на оценката за Випуск 2022 год.:  от 19.04.2022г. до 29.04.2022г.