ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Визията за развитие на 32. Средно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“ е да бъде модел за училищна институция, подготвяща ученици с висока академична компетентност и практически умения.

Иновативно училище „РОБОSTEAM откриватели” - 2021/2025г.

Иновативно училище „Академия за живота” - 2018/2021г.

За Иновативно Училище

122 години традиции и новаторство В брой 58 на Държавен вестник е обнародвано Решение № 472 от 9 юли 2018 г. на Министерски съвет, за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 г. 32. СУ  с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски" получи статут на иновативно училище. Проектът на училищетоc „Академия за живота”, с продължителност три години,е иновация, в която чрез интегриране на проблемни ситуации, проектно базирано обучение, интердисциплинарен подход и учене чрез сътрудничество се повишава качеството на преподаване и обучение.

Цел

Целта е да се подобрят образователните резултати, да се повишат комуникативните и когнитивните способности на учениците, да се стимулира активното учене и критично мислене, да се ангажират и да участват в учебния процес с цел усвояване на знания и развиване на компетентности и умения, необходими за успешна реализация в живота. Иновативният процес на обучение обхваща всички паралелки и преподаватели в V. клас. През следващите две години постепенно ще бъдат обхванати VI. и VII. класове. Така ще се постигне крайната цел - превръщане на традиционното учене в лично, смислено, полезно и постоянно познание за всеки ученик. Класната стая ще е мястото за експериментиране, за позитивни учебни преживявания и автономно учене, както иза доближаване на учебния процес до истинския живот.

Програма

Учениците се обучават по учебните програми за общообразователна подготовка, утвърдени от МОН по всички предмети. Разработени са  учебни програми, които обхващат часовете от Раздел В – факултативни учебни часове. Във всяка паралелка от V. клас, която е обект на иновацията, съгласно Наредба №4, раздел 2, чл. 2  има по три часа допълнителна подготовка. Там се акцентира върху прилагането на проектно базираното обучение и интердисциплинарен подход  по три предмета: български език и литература, математика и човекът и природата. Преподавателите по тези предмети, които сформират  професионална учебна общност (ПУО), са тези коиточрез иновативни техники и методи на преподаване и тясна връзка между отделните учебни предмети,предлагат нова, неформална, продуктивна учебна среда, провокираща активната позиция на учениците.

Предмет

Чрез работата си в тези часове, обучаващите се разпознават проблеми в общественозначими и критични ситуации, разрешават казуси, взаимодействат си в група,  планират дейности и развиват умения и компетентности, необходими им за справяне с реални житейски ситуации. Доказателство за успешното приключване на проекта за съответната учебна година ще бъде провеждането на открити педагогически практики, самооценка и оценка на учебната дейност по предварително уточнени критерии. Предвижда се отчитане и споделяне на постигнатите резултати в училище, с колеги от други училища, организации и с  учители от други държави; с родители; с общественост; с медии.

Резултат

Резултатът от проекта за 32. СУИЧЕ през първата учебна година е ентусиазъм и още по-интересни теми и учебни часове. Надяваме се родителите на петокласниците да забележат положителна промяна у своите деца, които по-лесно се адаптират към условията на обучението в прогимназиалния етап като по-самостоятелни, по-отговорни и по-организирани млади хора. Иновацията в 32.СУИЧЕ ще се популяризира сред учениците от другите етапи чрез открити уроци, на които участниците ще представят свои проекти в различни области – мултимедийни проекти (филми, анимации, колажи), изложби на макети, медийни продукти (училищен вестник, книга, е-книга, постер, флайери) и други. Учителите споделят своя опит от работата по проекта на семинари, неформални срещи и споделени практики. Информацията за тези събития ще се оповестява на сайта на училището. Проектът поетапно ще обхване прогимназиален етап, но ще бъдат ангажирани и начален и гимназиален етап като целта е всички ученици от 32. СУИЧЕ да подобрят компетентностите и мотивацията си. Вярваме, че предлаганата от нас иновация ще доведе до положителни резултати за ученици, учители и родители и ще бъде използвана в обучителните дейности на учителите в нашето училище.

Тема

През учебната 2018/2019 година петокласниците  работят по глобална тема „Проблеми на съвременния свят, възможни решения”, свързана с развитието на критичното мислене и решаване на проблеми. Предвидени са две подтеми за работа през двата учебни срока: I. срок – „Ние и светът около нас” Общуване/ Aз и другите; Aз и моята среда / м. септември –ноември Околна среда м. ноември – януари II. срок – „Модели за живеене” Здравословен начин на живот м. февруари - април Празници и /или обичаи м. април – май