През учебната 2018/2019 година 32. СУИЧЕ с ПМС №472 от 09.07.2018 г. придобива статут на иновативно училище и е включено в мрежата на иновативните училища в РБългария, създадена с подкрепата на МОН. Иновацията обхваща период от три учебни години с начало 2018/2019 година. Проектът „ Академия за живота” е свързан със стратегическите цели на училището, да подготвя своите ученици да разбират и успяват в бързо променящото се съвременно общество, чрез развитие на уменията на 21 век, подкрепен от членовете на ОС към 32.СУИЧЕ - № 1337/30.01.2018г. и с решение на ПС - № 4/11.01.2018г., за превръщането му в училище с преподаване чрез проектно базирано обучение.

Цел

Цел на иновативния проект - чрез интегриране в образователния процес на реални проблемни ситуации, решаване на конкретни въпроси по определени теми, чрез проектно базирано обучение и интердисциплинарен подход да се повиши качеството на обучение, да се подобрят образователните резултати на учениците и тяхната удовлетвореност от учебния процес, да се стимулира активното учене, критично мислене и креативност.

Иновацията е насочена към:

а/ използване на нови методи на преподаване В основата на иновативния проект е необходимостта от методи, които са практически насочени, с цел обхващане на повече предметни области в дадена дейност, провокиращи съществуващите стереотипи, като се търсят работещи начини за усвояване на задължителния учебен минимум. Постигнатите добри резултати повишават самооценката на учениците, като им дават увереност и самочувствие.

б/ разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни планове и учебни програми Учениците се обучават по учебните програми, утвърдени от МОН, но с иновативни елементи в учебните програми от Раздел В. Всяка паралелка има по 3 учебни часа ФУЧ, съгласно Наредба №4, раздел 2, чл. 2, с акцент върху прилагането на интердисциплинарен подход и проектно базираното обучение по предметите: български език и литература, математика и човекът и природата. В първата година се включват всички ученици от петите класове. През втората се включват пети и шести клас, а третата година обхваща всички ученици от пети до седми клас. Всяка учебна година има конкретна глобална тема, свързана с развитието на критично, креативно мислене, работа върху екипното взаимодействие, развитие на лидерски умения и откриване на връзката между изучаваните предмети и избор на професионална кариера.

Иновативен проект

През учебната 2018/2019 година се създава професионална учебна общност на учителите преподаващи във факултативните учебни часове на паралелките, обект на иновацията, ангажирани с планирането и изготвянето на програми, съобразени с ДОС за учебното съдържание. Конкретните цели на проекта са съобразени с професионалния профил на учителите и са насочени към развиване и на техните компетентности по отношение на знания и умения. Те също повишават знанията си за иновативните образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване. Всяка учебна година се изготвя план за реализиране на иновациите, който е неразделна част от Годишния план на училището. В плана са заложени конкретни дейности, срокове, отговорни лица. Провеждат се регулярни срещи на ПУО за обмен на опит при въвеждане на иновативните методи в работата, както индивидуално, така и екипно. Екипната работа между учителите е не само на ниво междупредметни връзки, а и като съвместни дейности при планиране и реализиране на проектно базираното обучение, интердисциплинарните и бинарни уроци съобразени с ДОС за учебното съдържание, и разработване на собствени ресурси от учебни материали. Веднъж месечно се запознава колегията от прогимназия с резултатите. Провеждат се открити педагогически практики. Членовете на ПУО и млади колеги, работещи с иновативните паралелки са включени в квалификации (‘дизайн мислене’ и използване на проектно базирано обучение в образователния процес) Проведени са множество бинарни и интердисциплинарни уроци, реализирани са проекти. Екипите във всяка паралелка водят портфолио за проектната си дейност. Чрез обратната връзка след приключен проект се проучва удовлетвореността на учениците от организацията и провеждането на учебните часове, от начина на оценяване като модел за изразяване на активна позиция и формиране на граждански компетентности. Родителите активно са включени в проектната дейност на учениците. Приложени са методи и инструменти за оценка спрямо вида на оценяваните компетенции, като: анкета; документ за постижения /портфолио/; тестове за знания и личностни тестове; инструменти за обратна връзка. Получени са положителни отзиви за работата в иновативните паралелки в периода на провеждане на иновативния проект. Учители и ученици работят отговорно и креативно, и на практика доказват необходимостта и практическата полза от иновативното обучение. В резултат се забелязва реалната промяна у учениците, които са по-самостоятелни, по-отговорни и по-организирани млади хора. Иновацията в 32.СУИЧЕ се популяризира сред учениците от другите етапи на конкретни събития, учителите споделят своя опит на вътрешноучилищни обучения и неформални срещи. Информацията за тези събития се оповестява на сайта и фейсбук страницата на училището. Доказателство за успешното приключване на проекта за съответната учебна година са проведените „Ден на проектите“. Иновацията „ Академия за живота” въведе през тригодишния си период aкцент върху интердисциплинарния подход, приложение на проектно базирано обучение и използване на метода за дизайн мислене за развиване уменията на 21. век в учебните часове, превърна учениците в активна страна в процеса на обучение и създаде интерактивна образователна среда насърчаваща учениците да решават предизвикателства от реалния живот.