Oбучение в електронна среда (ОРЕС)

training, course, learning and development-3207841.jpg

Процедура ОРЕС

Как ОРЕС е регламентирано нормативно?

Чл. 115а. от ЗПУО                                                                                                                    
 (3) По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище.                                                          
(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:                                                                                                                         
1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;                                                                                                              
2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;                               
3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.                                                                                                              
(6) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.                                                       
 
Какви документи изпращат родителите?
За ОРЕС до 1 месец:
1 вариант: Заявление за ОРЕС с посочен период и медицински документ, декларация по образец на МОН.
2 вариант: Заявление за ОРЕС с посочен период и причини, декларация по образец на МОН.
 
За ОРЕС над 1 месец:
1 вариант: Заявление за ОРЕС с посочен период, декларация по образец на МОН, медицински документ и доклад от класния ръководител за успех, отсъствия и дисциплина през изминалата учебна година.
2 вариант: Заявление за ОРЕС с посочен период и причини, декларация по образец на МОН и доклад от класния ръководител за успех, отсъствия и дисциплина през изминалата учебна година.