Прием след 7-ми клас

25.08.2022г.

I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНО МЯСТО В ОСМИ КЛАС- АЕ/НЕ В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ‘–УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА:

БАЛ

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

1

269

3219/24.08.2022г.

2

275.5

3220/24.08.2022г.

3

359

3222/24.08.2022г.

4

332,5

3223/24.08.2022г.

5

425,5

3227/24.08.2022г.

6

289

3228/24.08.2022г.

7

307,5

3221/ 24.08.2022г.

8

363,5

3229/24.08.2022г.

9

391

3232/24,08.2022г.

II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМАНТ ОХРИДСКИ‘ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА:

БАЛ

ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ

профил

1

425,50

3227/24.08.2022г.

Чужди езици – АЕ/НЕ

05.08.2022г.

I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ‘ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА:

БАЛ   ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ  
1 382,50 3140/04.08.2022г.
2 274 3142/04.08.2022г.
3 400,5 3143/04.08.2022г.
4 340 3148/04.08.2022г.
5 393 3149/04.08.2022г.
6 384 3150/04.08.2022г.
7 386 3151/ 04.08.2022г.

II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМАНТ ОХРИДСКИ‘ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА:

БАЛ   ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ   профил
1 400,50 3143/04.08.2022г. Чужди езици – АЕ/НЕ
2 393 3149/04.08.2022г. Софтуерни и хардуерни науки АЕ/НЕ
3 386 3151/ 04.08.2022г. Чужди езици – АЕ/ФЕ
4 384 3150/04.08.2022г. Чужди езици – АЕ/ФЕ
5 382,50 3140/04.08.2022г. Чужди езици – АЕ/ФЕ

III. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  – до 08.08.2022 г.

 

04.08.2022г.

Изтеглени документи в периода на прием на документи за запълване на свободните места след 3.класиране:

Профил чужди езици – АЕ/ФЕ – 1 място

Профил чужди езици – АЕ/НЕ – 1 място

Профил Софтуерни и хардуерни науки – АЕ/НЕ – 1 място

Прием на документи –04.08. до 16,00ч.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО: 05.08.2022 – ДО 14.00 ЧАСА В САЙТА НА 32.СУИЧЕ

03.08.2022г.

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „ СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 

 

2 места – Профил „Чужди езици“ – АЕ интензивно изучаван / Френски език  

                          *********************************************************************************************

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ 

 1. Обявяване на свободните места след трето класиране до 03.08.2022 г.- 17.00ч. на сайта на 32.СУИЧЕ; 
 2. Прием на документи за запълване на свободните места след трето 04.08.2022г. от 9.00ч. до 16.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ 
 3. Обявяване на резултатите от класирането: 05.08.2022 – до 14.00 часа в сайта на 32.СУИЧЕ 
 1. Записване на приетите ученици  

 08.08.2022г. –  9.00ч.  до 16.00ч. 

Необходими документи за участие за запълване на свободни места след III класиране, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование: 

 1. Заявление по образец до директора на 32.СУИЧЕ за участие в IV етап на класиране  

2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2. 

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания. 

Очакваме Ви! 

***************************************************************************************************************

ПРИЕМ В VIII КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА 

8.00 Ч. – 18.00 Ч. 

МЯСТО: КАБИНЕТ 100, ПЪРВИ ЕТАЖ 

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ: 21-22.07.2022 Г. 

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи: 

  • заявление до директора; 
  • оригинал на свидетелство за основно образование; 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град напомня:

 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

 

 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2022 г., 14.07.2022 г. и 15.07.2022 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

 1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Успех!

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. ИНФОРМАТИКА
 2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 1. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 2. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТЕЗИ ДВА ПРОФИЛА ЩЕ ИЗУЧАВАТ:

 1. ОСМИ КЛАС- ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 18 ЧАСА СЕДМИЧНО, 648 ЧАСА ГОДИШНО.
 2. В 9.КЛАС ЧЕТИРИ ПРЕДМЕТА ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
 3. В 10.КЛАС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ –  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ФИЛОСОФИЯ.
 4. СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА 10.КЛАС, УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБЕРАТ ОЩЕ ДВА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТА, КОИТО ДА ИЗУЧАВАТ В 11. И 12.КЛАС С ХОРАРИУМ 5 ЧАСА СЕДМИЧНО.
 5. В 11. И 12. КЛАС ПЪРВИТЕ ДВА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТА СЕ ИЗУЧАВАТ С ХОРАРИУМ 5 ЧАСА СЕДМИЧНО.
Прием след VIIклас за учебната 2021/2022г. в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“

VIII „А“ клас-  ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

Английски език, втори чужд език – немски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Немски език

       Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

VIII „Б“ клас-  ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

Английски език, втори чужд език – испански език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Испански език

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

VIII „В“ клас-  ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

Английски език, втори чужд език – френски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Френски език

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

VIII „Г“ клас-  ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

Английски език, втори чужд език – руски език

1 паралелка – 26 ученици – 13 момичета/ 13 момчета

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Руски език

Балообразуващи оценки:

 • 2х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по математика

VIII „Д“ клас-  ПРОФИЛ “СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ”

Интензивно изучаван чужд език- Английски език,

втори чужд език – немски език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по български език и литература
 • 2 х изпит по математика
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

VIII „Е“ клас – ПРОФИЛ “ПРИРОДНИ НАУКИ”

Интензивно изучаван чужд език Английски език,

 втори чужд език – Испански език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит математика
 • 2 x изпит по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература
 • Оценка от Свидетелството за основно образование по математика