Свободни места

1 свободно място- 9бклас- Профил „чужди езици“-първи чужд език английски, втори чужд език- испански
СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В IX КЛАС В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“–УЧЕБНА 2021/ 2022 ГОДИНА:
ВХ.№ БЕЛ- 8 кл. Мат. 8кл. НВО-БЕЛ-8кл НВО-мат.-8кл. БЕЛ-9кл. Мат.-9кл. ЧЕ-9кл. Общ.бал
1
2826/02.07.21
6.00
5.00
72.5 /5.01/
37.5/3.77/
6.00
5.00
6.00
36.78
2
2815/02.07.21
5.00
4.00
58.00/4.50/
33.00/3.60/
5.00
5.00
6.00
33.1
3
3129/16.07.21
6.00
6.00
79.00/5.25/
57.250/4.46/
4.00
3.00
3.00
31.71
Класиран:
1
2826/02.07.21
36.78

СВОБОДНИ МЕСТА В ДЕВЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители ,

информираме Ви, че има 1 (едно) свободно място за прием на ученици в девети клас за учебната 2021/2022 година, в 9б клас- Профил „чужди езици“-първи чужд език английски, втори чужд език- испански. Кандидатстването за свободното място ще се осъществи на база на състезателния бал на учениците за осъществяване на държавен план-прием след седми клас.

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. ксерокопие на свидетелството за основно образование;

2. ксерокопие на служебната бележка с резултатите от НВО в 7 клас;

3. заявление до Директора за записване в IX клас за учебната 2021/2022 година;

4. ученическа книжка (бележник) с оценките на ученика/ученичката за завършен осми клас през учебната 2020/2021 година.

Документите се подават всеки работен ден в стая „Секретариат“ на 32.СУИЧЕ от 09.00 до 16.00 часа.

Краен срок за подаване на документи: 30.07.2021 година

СВОБОДНИ МЕСТА ВЪВ ВТОРИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители,

нформираме Ви, че има 4 (четири) свободни места за прием на ученици във втори клас за учебната 2021/2022 година- първи чужд език английски, втори чужд език- руски.

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. ксерокопие на удостоверението за завършен първи клас;

2. заявление до Директора за записване във втори клас за учебната 2021/2022 година с посочен настоящ адрес.

Документите се подават всеки работен ден в стая „Секретариат“ на 32.СУИЧЕ от 09.00 до 16.00 часа.

Краен срок за подаване на документи: 30.07.2021 година

СВОБОДНИ МЕСТА в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“  ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

5в клас– първи чужд език английски, втори чужд език- немски – 5 места

5г клас-първи чужд език английски, втори чужд език- испански- 5 места

5д клас-първи чужд език английски, втори чужд език- руски– 1 място

5е клас-първи чужд език английски, втори чужд език- руски– 1 място

5ж клас-първи чужд език английски, втори чужд език- руски– 5 места

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до директора на 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“
  2. Копие от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

Кандидатите се класират в низходящ ред, като успехът им за прием се формира въз основа на:

  1. Резултат от НВО – БЕЛ
  2. Реаултат от НВО – Математика
  3. Оценка по БЕЛ от удостоверението за завършен начален етап
  4. Оценка по математика от удостоверението за завършен начален етап
  5. Оценка по чужд език от удостоверението за завършен начален етап
Прием на документи:

От 01.07.2021г. до 10.07.2021г. на имейл: kl_ohridski32@school32.com или в канцеларията на 32.СУИЧЕ.