3-ти клас

3 а следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Модул ФВС
Немски език ИУЧ
Английски език
Час на класа
Български език
2
Ч. и об.
Немски език ИУЧ
Английски език
Математика
Физическо
3
Математика
Физическо
Български език
Немски език ИУЧ
Ч. и прир.
4
Български език
Математика
Български език
Български език
Математика
5
Български език
Музика
Изобразително
Ч. и об.
Компютърно
6
Английски език
Изобразително
Български език
Технологии
3 б следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Модул ФВС
Компютърно
Час на класа
Физическо
2
Физическо
Математика
Технологии
Немски език ИУЧ
Английски език
3
Ч. и об.
Немски език ИУЧ
Ч. и прир.
Математика
Ч. и об.
4
Математика
Немски език ИУЧ
Математика
Музика
Български език
5
Български език
Български език
Български език
Български език
Изобразително
6
Български език
Английски език
Български език
Изобразително
3 в следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Английски език
Музика
Час на класа
Испански ИУЧ
2
Математика
Физическо
Физическо
Английски език
Испански ИУЧ
3
Испански ИУЧ
Ч. и об.
Английски език
Математика
Модул ФВС
4
Изобразително
Математика
Математика
Технологии
Ч. и об.
5
Изобразително
Български език
Български език
Ч. и прир.
Български език
6
Български език
Български език
Компютърно
Български език
3 г следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Английски език
Физическо
Час на класа
Ч. и прир.
2
Ч. и об.
Български език
Български език
Математика
Технологии
3
Български език
Български език
Български език
Български език
Математика
4
Изобразително
Математика
Математика
Български език
Компютърно
5
Изобразително
Руски език ИУЧ
Английски език
Ч. и об.
Модул ФВС
6
Руски език ИУЧ
Руски език ИУЧ
Музика
Физическо
3 д следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Български език
Ч. и об.
Час на класа
Ч. и прир.
2
Български език
Български език
Математика
Математика
Компютърно
3
Физическо
Руски език ИУЧ
Физическо
Ч. и об.
Математика
4
Математика
Руски език ИУЧ
Български език
Модул ФВС
Технологии
5
Руски език ИУЧ
Изобразително
Български език
Български език
Английски език
6
Изобразително
Английски език
Музика
Английски език
3 е следобед
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Български език
Модул ФВС
Математика
Математика
2
Български език
Български език
Родинознание
Музика
Английски ИУЧ
3
Английски ИУЧ
Физическо
Технологии
Английски ИУЧ
Български език
4
Математика
Изобразително
Математика
Български език
Български език
5
Музика
Изобразително
Час на класа
Физическо