4-ти клас

4 А СУТРИН
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
Ч. и прир.
Български език
Английски език
Английски език
2
Български език
Компютърно
Български език
Математика
Английски език
3
Математика
МатематикаФУЧ
Математика
Музика
Математика
4
Ч. и об.
Технологии
Ч. и прир.
Немски език ИУЧ
Български език
5
Немски език ИУЧ
Български език
Български ФУЧ
Немски език ИУЧ
Български език
6
Изобразително
Физическо
Физическо
Час на класа
Музика
7
Модул ФВС
4 б сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Английски език
Компютърно
Музика
Английски език
2
Математика
Математика
Ч. и прир.
Немски език ИУЧ
Математика
3
Български език
Ч. и об.
Технологии
Немски език ИУЧ
Ч. и прир.
4
Български език
Български език
МатематикаФУЧ
Математика
Български ФУЧ
5
Физическо
Български език
Български език
Български език
Физическо
6
Немски език ИУЧ
Музика
Български език
Час на класа
Изобразително
7
Модул ФВС
4 в сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Български език
МатематикаФУЧ
Български език
Ч. и об.
Български ФУЧ
2
Български език
Ч. и прир.
Български език
Математика
Български език
3
Испански ИУЧ
Компютърно
Математика
Английски език
Математика
4
Испански ИУЧ
Технологии
Изобразително
Английски език
Ч. и прир.
5
Математика ИУЧ
Български език
Английски език
Музика
Испански ИУЧ
6
Физическо
Български език
Музика
Час на класа
Физическо
7
Модул ФВС
4 г сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Математика
Физическо
Технологии
Музика
Испански ИУЧ
2
Български език
Физическо
Ч. и прир.
Английски език
Математика
3
Български език
Ч. и об.
Математика ФУЧ
Математика
Ч. и прир.
4
Изобразително
Математика
Компютърно
Български език
Английски език
5
Испански ИУЧ
Български език
Български език
Български ФУЧ
Английски език
6
Испански ИУЧ
Български език
Български език
Час на класа
Музика
7
Модул ФВС
4 д сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Английски език
Български език
Музика
Български език
2
Ч. и прир.
Български език
Компютърно
Руски език ИУЧ
Български език
3
Български език
Български език
Ч. и прир.
Руски език ИУЧ
Ч. и об.
4
Български език
Математика
Технологии
Математика
Изобразително
5
Руски език ИУЧ
Математика
Математика ФУЧ
Математика
Английски език
6
Музика
Физическо
Български ФУЧ
Час на класа
Физическо
7
Модул ФВС
4 е сутрин
час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1
Английски език
Ч. и об.
Технологии
Английски език
Музика
2
Математика
Математика
МатематикаФУЧ
Български език
Български език
3
Български език
Български език
Компютърно
Математика
Български ФУЧ
4
Български език
Физическо
Ч. и прир.
Руски език ИУЧ
Математика
5
Изобразително
Физическо
Български език
Руски език ИУЧ
Музика
6
Руски език ИУЧ
Английски език
Български език
Час на класа
Ч. и прир.
7
Модул ФВС