Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

През 2019/2020 учебна година 32.СУИЧЕ „ Свети Климент Охридски“  взе участие в

проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с клуб „ Инфографика“  сборна група от ученици  от 8 до 11клас.