Колеги, в оценяване и одобряване на проекти на учебници за профилирана подготовка за ХI и ХII клас по учебните предмети биология и здравно образование, чужд език – испански език за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В2 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), и чужд език – руски език за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по ОЕЕР, издадени чл. 59, ал. 7 от Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и Графика за организиране и провеждане на оценяването в процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и ХII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка в проверката на учебниците  ще участват както  следва:

  1. Борислава Бориславова Русинова
  2. РенетаАлександрова Великова
  3. МарияХристова Николова
  4. ДаниелаАнгелова Атанасова

Oценяването се осъществява чрез достъп до уеб-базираната система, подпомагаща организирането и провеждането на оценяването за пригодността на проектите, намираща се на интернет адрес https://uchebnici.mon.bg чрез служебния си акаунт <код по НЕИСПУО на училището>@edu.mon.bg. 

  • от 20.07. до 29.07.2021 г. – Оценяване на проектите на учебници (достъпът до електронно четимите проекти на учебници и възможността за оценяването им е от момента на добавяне от директора на данните за учителя в уеббазираната система).
  • до 29.07.2021 г. – Създаване в електронен вид, разпечатване и предаване на директора на училището на Картите за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебник.