В срок до 30.09.2021 год. всички учители да попълнят и предадат в канцеларията на училището следната декларация.

Моля да прочетете и попълните стриктно декларацията а не само името.