Колеги, във връзка с провеждане на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХII клас по задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка, в оценяването ще участват:

  1. Валя Вангелова Кусева
  2. Елена Тодорова Вретенарова
  3. Диляна Петрова Филипова
  4. Юлиан Петров Топалов
  5. Момчил Ангелов Кузманов
  6. Ивайло Валентинов Найденов
  7. Борислава Бориславова Русинова
  8. Ирина Петрова Андонова
Дейност– УчителиОтговаряСрок
  1.Оценяване напроектите на учебници(достъпът доелектронно  четимите проектинаучебнициивъзможносттазаоценяването имеот моментанадобавяне от директоранаданните заучителя вуеб-базираната система)  Учителите от 02.06. до15.06.2021 г.
  2.Създаване в електроненвид, разпечатване ипредаване надиректора научилищетонаКартите заоценяване запригодността заприлагане вучилищенапроектите научебник  Учителите  до 15.06.2021 г.