ВАЖНО!!! За всички ученици, родители и учители

Съгласно чл. 274, ал. 5, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и  чл. 6, ал. 3, т. 14 и т. 15 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, директорът на Националния инспекторат по образованието разработва, апробира и усъвършенства критерии и индикатори за инспектиране. В изпълнение на тази задача започва пилотно инспектиране на нашето училище през м. февруари.

Моля, всички учители, родители и ученици получили на e-mail анкета, да я попълнят в срок до 8.02.2019 год.