Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка – 12 клас

Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка: 

Възможности за промяна на оценките по учебни предмети след завършена образователна степен, чл.27 ал.1 и ал.2 и чл.29 от Наредба №3 за системата на оценяване.

1. Учениците, завършили 12 клас, имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три. За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпит за промяна на годишна оценка.

2. Изпитите за промяна на годишна оценка и изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия   за ХII клас.

3 Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

4. Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.

5. Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка  е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 28, ал. 4 – 8 от Наредба №3 за системата на оценяване.

6.Изпитите се полагат по условие и ред, определени със заповед на директора на училището.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити за промяна на оценката за Випуск 2019 год.:  от 19.04.2019 до 25.04.2019год.