Изпити за промяна на оценка – 7 клас, 10 клас

Учениците от 7. клас, които желаят да се явят на изпит за промяна на годишната оценка по учебен предмет да подадат заявление до директора в канцеларията на училището до 23 юни 2020 г.

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г.Чл. 35. (2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас. (3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана в края на текущата учебна година. (4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка. (6) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове.


Учениците от 10. клас, които желаят да се явят на изпит за промяна на окончателна оценка при завършване на първи гимназиален етап да подадат заявление до директора в канцеларията на училището до 23 юни 2020 г.

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г.Чл. 36. (2) Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен предмет или модул за съответните класове от етапа. (3) За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка, формирана през изминалите учебни години. (4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка. (5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове.

ЗАЯВЛЕНИЕ