Критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха

 

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на територията на София –град, прогнозните критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха на 20.12.2018 г. и 21.12.2018 г ще са над допустимите норми.

На основание заповед на  министъра на образованието и науката  № РД 09-3946/19.12.2018г., относно предприемане на действия за осигуряване на здравето на децата и учениците и намаляване риска от вредните последици върху тях, Ви информираме, че по преценка на родителя децата от задължителното предучилищно образование и учениците, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания, може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл. 1О, ал. 1 от Наредба № 5 за предучилищното образование, съответно на чл. 62, ал.1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование на 20.12.2018 и 21.12.2018г.