НЕЗАЕТИ МЕСТА В 32.СУИЧЕ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА – 8.клас

НЕЗАЕТИ МЕСТА В 32.СУИЧЕ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА – 8.клас

Информираме Ви, че има 2 (ДВЕ) свободни места за прием на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 година, в VIII A клас- профил „Чужди езици“ – АЕ/НЕ и в VIII В клас- профил „Чужди езици“ – АЕ/ФЕ.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ

  1. Прием на документи за запълване на свободните места:

  10.08.2021 г. от 9.00  ч. до 14.00 ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

       2.  Обявяване на резултатите от класирането:

10.08.2021 –14.30 часа на сайта на 32.СУИЧЕ

      3.  Записване на приетите ученици

11.08.2021г.  от 9.00  ч. до 12.00 ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

Необходими документи, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:                                                          

1. заявление по образец до директора на 32.СУИЧЕ;

2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал.