Обучение по проект „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 


На 2.12.2018 год. в сградата на 32.СУИЧЕ се проведе обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.. В обучението участваха 80 педагогически специалисти по Дейност1, разделени на пет групи:

  1. Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност (частично присъствено обучение)/РААБЕ България ООД /
  2. Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователнияпроцес (частично присъствено обучение) /РААБЕ България ООД /
  3. Създаване и използване на дигитални учебни ресурси (частично присъствено обучение) /РААБЕ България ООД /
  4. Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес (частично присъствено обучение) /РААБЕ България ООД /
  5. Изграждане на ефективна училищна среда. Повишаване на дигиталните компетентности и умения на педагогическите специалисти /ИНТЕРНЕТ ПИАР ЕООД/