Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас

Във връзка с организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2019/2020 година, съгласно чл. 54, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2019/2020 година, Ви информирамe, че от 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г. /до 12.00 часа/ се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт,, като за последния се прилага застрахователна полица за дните на изпита) от учениците от Вашето училище.

В същия срок следва да подадете и заявленията за изпит от НВО по чужд език.

Заявленията се приемат от класните ръководители или в канцеларията на училището.