ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧК – 15.09.2021 г.

ОТКРИВАНЕ  НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧК

15.09.2021 г.

Вход 1 (ул. „Софроний Врачански“)

Вход 2 (ул. „Софроний Врачански“- Агролеспроект)

Вход 3 (бул. „Христо Ботев“)

Тържествено откриване на учебната година в двора на училището  за учениците от I клас– 10.00 часа .

Всички ученици от I- IV клас влизат и излизат от сградата през вход 3. Класните ръководители посрещат учениците на входа.

I клас – учениците идват в училище от 9.40 до 9.55 ч., придружени от до двамародители.

Тържеството на двора 10.00 – 10.20 /10.30

I клас –   влизат в класните стаи за ЧК до 11.10 ч.

Откриване на учебна година за IV клас

IVа,г – ЧК  от 8.30 до 9.00 ч.

IVб, д – ЧК  от 8.40 до 9.10 ч.

IVв, е, – ЧК  от 8.50 до 9.20 ч.

Напускане на сградата на учениците от IV клас до 9.25 ч.

Откриване на учебна година за II клас

IIа,б,в – ЧК от 9.00 ч. до 9.30 ч.

IIг, д, е– ЧК от 10.40 ч. до 11.00 ч.

Откриване на учебна година за III клас

IIIа, г, д– ЧК от 10.50 – 11.20 ч.

IIIб, в – ЧК от 11.00 – 11.30 ч.

Тържествено откриване на учебната година в двора на училището  за учениците от VиVIII клас– 11.00 часа.

Vклас влизане и излизане от сградата  на училището през вход 1. Класните ръководители отвеждат класовете си за ЧК в определените класни стаи. 

Vклас – ЧК  от 11.40 до 12.20 ч.

300    5а

301    5б

302    5в

303    5г

304    5д

305    5е

  5      5ж

VIклас влизане и излизане от сградата  на училището през вход 1.Класните ръководители посрещат класовете си за ЧК в определените класни стаи. 

VIклас – ЧК  от 08.30 до 9.10 ч.

200    6а

201    6б

202    6в

203    6г

204    6д

205    6е

206    6ж

VIIклас влизане и излизане от сградата  на училището през вход 1.Класните ръководители посрещат класовете си за ЧК в определените класни стаи. 

VIIклас – ЧК  от 08.40 до 09.20 ч.

601    7а

602    7б

603    7в

402    7г

403    7д

401    7е

VIIIклас влизане и излизане от сградата  на училището през вход 1. Класните ръководители отвеждат класовете си за ЧК в определените класни стаи. 

Час на класа за VIII клас – 11.30 – 12.10 часа

100    8а

101    8г

102    8е

103    8д

104    8в

105    8б

IXклас влизане и излизане от сградата  на училището през вход 1.Класните ръководители посрещат класовете си за ЧК в определените класни стаи. 

IXклас – ЧК  от 09.00 до 09.40 ч.

101    9а

102    9б

103    9в

104    9г

105    9д

Xклас влизане и излизане от сградата  на училището през вход 1.Класните ръководители посрещат класовете си за ЧК в определените класни стаи. 

Xклас – ЧК  от 09.30 до 10.10 ч.

 200   10а

201    10б

202    10в

203    10г

204    10д

205    10е

XIклас влизане и излизане от сградата  на училището през вход 1.Класните ръководители посрещат класовете си за ЧК в определените класни стаи. 

XIклас – ЧК  от 10.00 до 10.40 ч.

300    11а

301    11б

302    11г

303    11в

304    11д

305    11е

XIIклас влизане и излизане от сградата  на училището през вход 2. Класните ръководители посрещат класовете си за ЧК в определените класни стаи. 

XIIклас – ЧК  от 09.50 до 10.30 ч.

100    12г

601    12а

602    12в

603    12б

604    12д

605    12е