Подаване на заявления за ЦДО за учебната 2020/2021 година

Подаване на заявления за ЦДО за учебната 2020/2021 година

 Срокът за подаване на заявления за ЦДО (целодневна организация на учебния ден) за учениците от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас за учебната 2020 /2021 година е от 12.05.2020 г. до 26.05.2020 г. по електронен път на имейл:kl_ohridski32@abv.bg.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ!

За учебната 2020/2021 година целодневната организация на обучение ще се осъществява както следва:

ОРГАНИЗАЦИЯ :

І клас – 4 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 100

ІІ клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75

ІІІ клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75

ІV клас – 3 полуинтернатна група с максимален брой ученици 75

За ученици, чиито учебни часове са първа смяна, занятията в ЦДО се провеждат непосредствено след учебните часове до 17.30 ч.Дежурна група се сформира до 18.00 ч.

За ученици, чиито учебни часове са втора смяна, занятията в ЦДО се провеждат от 8.20 ч до 13.30 ч.

ГРАФИК ПО ПРИЕМА

12 май – 26 май – прием на заявления

 05 юни 2020 г. – обявяване на списъци с класираните ученици по групи

При по-голям брой желаещи от местата в групите за целодневна организация, класирането се извършва по следните критерии:

1.СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ :

– сирак, полусирак – 3т.

– многодетно семейство – 3т.

– социално слабо семейство – 3 т.

2.УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

Резултати от учебния процес

– незадоволителни резултати – 3 т.

– задоволителни резултати – 2т.

– отлични резултати – 1 т.

Умения за самостоятелно справяне

– липса на умения и необходимост от постоянна подкрепа – 3 т.

– ниски умения за самостоятелно справяне – 2 т.

– справя се самостоятелно – 1т.

3. ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА :

При равен бал се взима предвид броя на отразените забележки за поведението на ученика