2018-1-PT01-KA201-047499

„Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education”

Предварително пилотно детско ателие в 32 СУ в София, България, 18 април 2019 г. с 20 деца и учител Николай Николов.