3. Проект по програма Коменски - 2007-2009 година.