СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

 

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР.СОФИЯ

2771

Чужди езици – АЕ интензивно НЕ

профилирана

1

3

0

0

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР.СОФИЯ

2777

Чужди езици – АЕ интензивно  РЕ

профилирана

1

1

0

0

 

ГРАФИК НМА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ

  1. Обявяване на свободните места след трето класиране до 03.08.2021 г.- 17.00ч. на сайта на 32.СУИЧЕ;
  2. Прием на документи за запълване на свободните места след трето

  04.08.2021г. от 9.00  ч. до 16.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

  1. Обявяване на резултатите от класирането:

05.08.2021 –11.00 часа в сайта на 32.СУИЧЕ

  1. Записване на приетите ученици

05.08.2021г. –11.00 до 16.00ч.

 

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

                                                                 

  1. заявление по образец до директора на 32.СУИЧЕ за участие в IV етап на класиране

2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.