СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ  НА ТРЕТО  КЛАСИРАНЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 Г.


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / РУСКИ ЕЗИК

Iгрупа

II група

IIIгрупа

IVгрупа

1
2672

2
2689

3
2702

4
2704

5
2713Уважаеми родители,

        Учениците,приети на трето  класиране  ще се записват  в стая № 8 на

23 юни   от 9.00 ч. до 16.00 часа .

24 юни   от 9.00 ч. до 16.00 часа .


    1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

    2.  При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование .