Четвърто класиране в 32.СУИЧЕ „ Св. Кл. Охридски“, прием в VIII клас за учебната 2020 / 2021 учебна година

 

 

Свободни места по паралелки за четвърто класиране в 32.СУИЧЕ „ Св. Кл. Охридски“, прием в VIII клас за учебната 2020 / 2021 учебна година:

  • Чужди езици АЕ/ НЕ – 3 места
  • Чужди езици АЕ/ ИЕ – 1 място
  • Чужди езици АЕ/ ФЕ – 1 място
  • Чужди езици АЕ/ РЕ – 2 места

График на дейностите по прием на ученици и запълване на незаетите места след трети етап на класиране за учебната 2020/ 2021 година:

 

1. Прием на документи – 11.08.2020 г. от 9.00  ч. до 16.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

Класирането се извършва по бал.

2. Обявяване на резултатите от класирането: 12.08.2020 – 11.00 часа

                  3.  Записване на приетите ученици 12.08.2020г. – от 12.30 до 16.00 ч.


Необходими документи за участие в IV класиране в 32.СУИЧЕ "Св. Климент Охридски" на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:
     1. заявление по образец до директора на 32.СУИЧЕ за участие в IV етап на класиране / заявление /

2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО

или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Очакваме Ви!