2018-1-PT01-KA201-047499

"Automata For Stem Promotion at Early Stage of Education".

 „Аутомата“са очарователни механични играчки за деца, малки кинетчни скулптури. „Аутомата“е конструкция, която включва инженерство, културна осведоменост и художествено изразяване. „Аутомата“  са механични обекти, разказващи истории.

Проектът AutoSTEM ще използва мултидисциплинарни подходи, които ще въведат STEM концепции и компетенции в различни тематични области едновременно, включително измерване, трансфер на енергия, механика, числа, творчество и разбиране.