Декларации за съгласие за тестване

Уважаеми родители, 

Във връзка с възстановяването на присъствени учебни занятия, в случай че бъдат осигурени тестове от МОН, моля да попълните една от следните декларации. Декларацията е съгласие за тестване и се попълва само от родители, които желаят децата им да бъдат тествани. Дадените декларации са по образец на МОН.

Попълнените декларации да се изпратят в срок до 01.12.2021г. /сряда/ на имейлите на класните ръководители.

  • Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст – попълва се от родители на  ученици на възраст до 14 години. Текстът остава по същество непроменен спрямо предходната декларация. Не е необходимо родителите на ученици от 1. до 4. клас,  които вече са заявили съгласие, да попълват нова декларация;
  • Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – в случаите, когато   ученикът е на възраст между 14 и 18 години, декларацията за съгласие се попълва и се  подписва и от родител, и от ученик, а в случаите, когато ученикът е навършил 1 8 години, декларацията се попълва и подписва само от ученика;
  • Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности – попълва от родител на ученик със специални образователни потребности. Текстът остава по същество непроменен спрямо предходната декларация. Не е необходимо родителите на ученици от 1. до 4. клас, които вече са заявили съгласие, да попълват нова декларация.