За учители – от 5 до 12 клас

Всички учители попълват декларация за тестване, а ако притежават зелен сертификат го представят и него заедно с декларацията в канцеларията на училището в срок до понеделник /6.12.2021г./ 30 минути преди учебните си часове за деня. Тестването ще се извършва в лекарския кабинет.

Класните ръководители на 5 – 8 клас трябва днес до 16.30 часа или в понеделник до 7.00 часа, както и класни ръководители от 9 до 12 клас  трябва в понеделник да донесат до 13.00 часа папките на класовете си със съответните документи:

  • Списък на класа с отбелязани ученици за тестване
  • Попълнени декларации за тестване на учениците
  • Зелени сертификати

Учителите, които имат първи час в понеделник получават материалите за тестване в приемната на училището/бившата книжарница/ от ресорния зам.-директор и дежурните учители в 7.15 часа за първа смяна и 13.15 часа за втора смяна.