5.12.2021г.

Насоки за учители

Считано от 06.12.2021 г. (понеделник) се възобновява присъствения образователен процес при определени условия – създадена организация за провеждане на изследване за COVID-19 веднъж седмично в училището или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности, с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал, които присъстват в училището, с изключение на тези, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.

Изследването на учениците се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни потребности, веднъж седмично в началото на първия учебния ден за съответната седмица. За получаване на реален резултат учениците не трябва да са консумирали храни и напитки поне 30 минути преди извършването на теста.  

Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.

Всички ученици от V до XII клас, както и целият педагогически и непедагогически персонал, носят защитна маска за лице по време на престоя им в училище, с изключение на момента на вземане на проба за изследване с неинвазивен бърз антигенен тест за доказване на COVID-19.

Насоки за деня на провеждане на изследване за COVID-19

 • При влизане в училище, всеки учител който не е попълнил декларация за притежание/ не притежание на зелен сертификат попълва такава. Учители, които не разполагат с валидни документи за ваксинация- преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, провеждат изследване за COVID-19 два пъти седмично 40 мин преди началото на първия си учебен час в лекарския кабинет на училището.
 • Учениците на 32.СУИЧЕ ще се изследват в училище в началото на първия учебен час на първия учебен ден на седмицата, в помещението, в което се провежда първия учебен час без промяна на дневния режим. Учениците заемат местата си в класната стая до : първа смяна VII и VIII клас – 07:15 ч; V и VI клас – 07:25 ч.; втора смяна XII и X  клас – 13:20 ч.; IX и XI клас – 13:30 ч.
 • Учителите, които имат първи учебен час, от първа и втора смяна, получават материалите и протокол за изследване за COVID-19  в приемната на училището (бивша книжарница)  15 минути преди началото на изследването.
 • Ученици, с попълнена декларация- съгласие за провеждане на изследване за COVID-19  неподадени в срок се изследват в лекарския кабинет на училището в началото на първия учебен ден на седмицата, в първия учебен час.
 • Преди началото на изследването, учителят пуска видео инструкцията на МОН и дава разяснения за начина на тестване на учениците.

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A

 • След пробовземане учениците извършват задължителна хигиена чрез дезинфекция на ръцете и  повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху които се е провело изследването, помещенията се проветряват.
 • При установяване на положителен резултат, се уведомява ресорен зам.-директор и ученикът се отделя незабавно по щадящ психичното му здраве начин в предназначено за такъв случай място.
 • Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни чували, които се изхвърлят по общия ред от училището като неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък.
 • Използваните тестове с отчетен положителен резултат се събират отделно.
 • В първото междучасие за класа, след провеждане на изследването за COVID-19, учителят  предава попълнения протокол за провеждане на тест за COVID-19 и останалите материали от изследването на технически организатор на училището лично срещу подпис.
 • При наличие на ученици останали автоматично в ОРЕС (учениците, за които няма подадена декларации-съгласие от родител) учителите задължително включват камерите в класната стая за наблюдение на учебния час. Учителите допълнително дават консултация на тези ученици. Отсъствия се пишат при неприсъствие на ученика в ОРЕС и се извиняват по обичайния ред и причини.  Според обновените Насоки от МОН ( Приложение към Заповед № РД09-4814/03.12.2021г). учениците, които са останали в ОРЕС могат да бъдат извиквани ( по двама от клас) в училище за изпитване – писмено и/или устно.
 • Ако в началото на първия учебен ден на седмицата има ученици, които имат попълнена декларация-съгласие от родител, но не са в подадената справка идват в училище в 7.20ч и  се изследват в лекарския кабинет.