Приложение към писмо с изх. №РУО1–165/05.01.2022 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УЧИТЕЛИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА,

Оказването на методическа помощ в работата на училищата и на педагогическите специалисти е едно от основните задължения на старши експертите по учебни предмети и професионална подготовка в РУО – София-град. Със съзнанието, че ефективността на учебния процес е от съществено значение както за всички участници – ученици, учители, родители, така и за цялостното състояние на обществото и държавата, сме подготвили кратка анкета.   

Анкетата е ориентирана към всички учители по общообразователните предмети и по професионална подготовка в София и цели чрез събраната статистическа информация за подходите към изпълнение на преподавателската ви работа да подпомогне образователния процес в региона.

Анкетата е анонимна. Съдържа въпроси с избираем отговор, въпроси с възможност да бъдат посочени няколко отговора и един въпрос със свободен отговор, който не е задължителен. Един въпрос е ориентиран само към учителите по БЕЛ, които следва да го приемат за задължителен.

Моля да прочетете всички предложени отговори, преди да посочите този, който отговаря най-точно на вашия преподавателски подход или на професионалната ви преценка. Считаме, че анонимността на анкетата е фактор за нейната обективност и надеждност. Надяваме се да я попълните самостоятелно и еднократно.

Преди да натиснете бутона „ИЗПРАЩАНЕ“, имате възможност да направите корекции на отговорите си.

Моля да отговорите на въпросите във формуляра.

https://forms.gle/KsX9CLJrXNsbBncw5

Моля да спазите срока за попълване на въпросника – 28.01.2022 г.

НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ АНКЕТАТА ВТОРИ ПЪТ!