15.01.2022

                                                        Е Р А З Ъ М +                    
 „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:
different points of view to let cultural diversity emerge as a source of beauty”
                Erasmus + Project № 2019-1-IT02-KA229-062202

Through “BEAUTIFUL AS DIFFERENT” we aim to promote an exchange between schools in different European countries, increasing the synergy of young people in relation to safeguarding cultural diversity as a heritage of humanity.

The project „BEAUTIFUL AS DIFFERENT“ wants to promote dialogue between 120 students from third and fourth grades (30 per School) of different cultures through the production of documentaries on 4 topics:

immigration

language diversity

cultural stereotypes

political context

The documentaries will be shared and discussed by 72 students (18 per School) over the course of 4 mobility exchanges, in Italy 🇮🇹, Spain 🇪🇸, Latvia 🇱🇻and Bulgaria 🇧🇬, lasting 7 days.

Through their collaboration, enriched by their differences but, at the same time, by the common aspirations of young adolescents, 16 mini documentaries will be produced (4 for each mobility and partner School) that will tell the point of view your ‘national’ related to the 4 above mentioned topics.

Чрез „КРАСИВИ КАТО РАЗЛИЧНИ” ние се стремим да насърчаваме обмена между училища в различни европейски страни, увеличавайки синергията на младите хора по отношение на опазването на културното многообразие като наследство на човечеството.

Проектът „КРАСИВИ КАТО РАЗЛИЧНИ” има за цел да насърчи диалога между 120 ученици от 11- ти и 12-ти клас (30 на училище) от различни култури чрез продуцирането на документални филми по 4 теми:

  имиграция

  езиково разнообразие

  културни стереотипи

  политически контекст

Документалните филми ще бъдат споделени и дискутирани от 72 ученици (18 на училище) в хода на 4 обмена за мобилност в Италия, Испания, Латвия и България с продължителност 7 дни.

Чрез тяхното сътрудничество, обогатено от различията им, но в същото време от общите стремежи на младите юноши, ще бъдат произведени 16 мини документални филма (4 за всяко училище за мобилност и партньор), които ще разкажат гледната точка на всяка  „нация“ по 4-те гореспоменати теми.

https://www.facebook.com/BeautifulasdifferentKA2


The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.