04.02.2022г.

Учебни смени през втори учебен срок на учебната 2021-2022 година 

Начален етап:

Учениците от Ia, Iб,Iв, Iг, Iд, Iе – първа смяна. Начало на учебните часове – 8.20ч. 

 IIa, IIб, IIв- втора смяна. Начало на учебните часове – 13.30ч. 

  IIг, IIд, IIе- първа смяна. Начало на учебните часове – 8.20ч.   

Всички трети класове – първа смяна. Начало на учебните часове – 8.00ч

Всички четвърти класове – втора смяна. Начало на учебните часове – 13.30ч.   

      

Прогимназиален етап / V, VI, VII и VIII класове/: 

Учениците от V,VI,VII и VIII класове през втория учебен срок учат втора смяна. 

Начало на учебните часове – 13.30ч. 

Гимназиален етап / IX, X, XI и XII класове/:  

Учениците от IX, X, XI и XII класове през втория учебен срок учат първа смяна.  

Начало на учебните часове – 7.30ч.