29.03.2022г.

  Е Р А З Ъ М +                    
 „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:
different points of view to let cultural diversity emerge as a source of beauty”
 Erasmus + Project № 2019-1-IT02-KA229-062202

 „BEAUTIFUL AS DIFFERENT:

different points of view to let cultural diversity emerge as a source of beauty”

                Erasmus + Project № 2019-1-IT02-KA229-062202

Day of the Erasmus + „Beautiful as different“ project in Pedreguer in during the discussion
on the topic „Linguistic Diversity“: activities by the expert Victor Bargiela.
Day of the Erasmus project „Beautiful as different“, activities continue in „the school
library“ with the expert.
Comparative opinions: observations and comments on the theme of the beauty of diversity
among European peoples, a source of mutual enrichment.
Here is the tour of the city of Dénia, accompanied by very nice guides in costumes visiting
the ruins of the historic Castle of the ancient city and the beautiful seafront.

Ден 2 от проекта Еразъм + „Beautiful as different“ в Педрегер в по време на дискусията на
тема „Езиковото многообразие“: дейности с експерта Виктор Баргиела.
Ден 2 на проект Еразъм + „Красиви като различни”, продължават дейностите в
„училищната библиотека” с експерта.
Сравнителни мнения: наблюдения и коментари по темата за красотата на многообразието
сред европейските народи, източник на взаимно обогатяване.
Ето и обиколката на град Дения, придружена от много приятни водачи в костюми,
посещение на руините на историческия замък на древния град и красивата крайбрежна
улица.