За учебната 2022 / 2023 година целодневната организация на обучение в 32.СУИЧЕ,,Св. Кл. Охридски“ще се осъществява както следва:

ОРГАНИЗАЦИЯ :

І клас – 6 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 144

ІІ клас – 4 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75

ІІІ клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75

ІV клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75

За ученици, чиито учебни часове са първа смяна, занятията в ЦДО се провеждат непосредствено след учебните часове до 17.30 ч. Дежурна група се сформира до 18.00 ч.

За ученици, чиито учебни часове са  втора смяна, занятията в ЦДО се провеждат от 8.20 ч. до 13.30 ч.

ГРАФИК ПО ПРИЕМА

Записване на учениците в ГЦДО І клас става по процедурата и в сроковете за прием в І  клас.

09 май – 23 май – прием на заявления за кандидатстване в ЦДО за II, III и IV клас се извършва по електронен път на следния e-mail: kl_ohridski32@school32.com . Заявлението може да изтеглите от ТУК.

22 юни 2022 г. обявяване на списъците с класираните ученици

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ

1.СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ :

-многодетно семейство – 3т.

-сирак/ полусирак – 3т.

2.ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ:

Резултати от учебния процес :

– незадоволителни резултати – 3т.

– добри резултати – 1т.

Умения за самостоятелно справяне :

– липса на умения или слаби умения, които изискват постоянна подкрепа – 3 т.

– справя се самостоятелно – 1т.

3.ОЦЕНКА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА :

-без забележки – 6 т.

-до 3 забележки – 3 т.

-над 3 забележки – 1 т.

При равен бал се вземат под внимание неприсъствените часове в  ЦДО от предходната година.

ВНИМАНИЕ :

– Съгласно чл.8, ал.5 от ПДУ – ученик с наложено административно наказание НЕ участва в класирането за целодневна форма на обучение през следващата учебна година.