05.07.2022г.

Първи етап по приема на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година 

Подаване на заявления за участие в първи етап от приема на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година е от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. само по електронен път. 

Това може да стане: 

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което 

и да е време на денонощието; 

 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на 

ученика в рамките на работния ден; 

 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо – Училища за приемане на заявления за участие в първи и в трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование на територията на област София-град, в рамките на работния ден: 
 • ПГ по транспорт — директор инж. Валя Симеонова. 
 • 17. СУ „Дамян Груев“ — директор Калина Караянева. 
 • 132. СУ „Ваня Войнова“ — директор Детелина Царвулкова. 
 • 96. СУ „Л. Н. Толстой“ — директор Цветелина Вълчева. 
 • 131. СУ „Климент Тимирязев“ — директор Таня Монева. 
 • 130. СУ „Стефан Караджа“ — директор Елена Младенова. 
 • ПГ по дизайн — директор Даниела Шотова. 
 • 29 СУ „Кузман Шапкарев“ — директор Маргарита Милева ) 

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg . С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион, в случая София-град. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион. 

За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. 

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. 

При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на найпредната позицията, за която му стига бала. Това е регламентирано в чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред. 

Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които 

са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само 

паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал. 

Минималният и максималният бал на всяка паралелка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.  Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.