03.08.2022г.

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА 

2 места – Профил „Чужди езици“ – АЕ интензивно изучаван /  Френски език

********************************************************************

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ 

  1. Обявяване на свободните места след трето класиране до 03.08.2022 г.- 17.00ч. на сайта на 32.СУИЧЕ;
  2. Прием на документи за запълване на свободните места след трето 04.08.2022г. от 9.00ч. до 16.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ
  3. Обявяване на резултатите от класирането: 05.08.2022 –  до 14.00 часа в сайта на 32.СУИЧЕ

  1. Записване на приетите ученици

08.08.2022г. – 9.00ч. до 16.00ч. 

Необходими документи за участие за запълване на свободни места след III класиране, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование: 

  1. Заявление по образец до директора на 32.СУИЧЕ за участие в IV етап на класиране

2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Очакваме Ви!