Платен годишен отпуск

Моля, обърнете внимание на чл. 71, ал. от Правилника за вътрешен трудов ред! 

чл.71. (1) Педагогическите специалисти ползват платен годишен отпуск на основание чл.155., ал.3. от КТ и чл.24., ал.1. от НРВПО в размер на 48 работни дни; за синдикални членове – допълнителен платен годишен отпуск в размер на 8 работни дни по браншов колективен договор;  

        (2) Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през ваканциите. По изключение, платеният годишен отпуск може да се ползва през учебно време, само в случай, че същият се полага за предходна календарна година и е отложен по реда на чл. 176 от КТ;