Колеги във връзка с писмо от РУО:
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-33175/08.09.2022 г. относно възможността за участие на България в оценяването по чужд език PISA 2025, приложено Ви изпращам материали и линк, на който учителите по английски език да изразят мнение за включването на България в оценяването по чужд език PISA 2025. Тъй като 98,3% от учениците в прогимназиалния етап на средното образование в Европейския съюз учат английски език като чужд език, това е и първият език, който ще се оценява по методологията на PISA сред 15-годишните ученици.
Повече информация за самото изследване и модели за оценяване на трите езикови умения – четене, слушане и говорене, може да откриете в приложената брошура.
Моля да сведете информацията до учителите по английски език в повереното Ви училище, които следва да изразят становище, а Вие да обобщите резултатите на ниво училище, като отговорите на въпросите в приложения линк, в срок до 15.09.2022 г.

PISA