04.05.2023г.

The Faculty of Education of the University of Crete (Педагогическият факултет на Университета на Крит)

Педагогическият факултет на Университета на Крит и по-специално Лабораторията за модерни технологии за обучение през целия живот и дистанционното обучение (eLearning Lab) в сътрудничество с Организацията „Усмивката на детето“, Държавната фондация за стипендии и Регион Крит организират 4-та международна конференция, озаглавена: „Artificial Intelligence-eLearning-eCreativity 2023“, която ще се проведе на 5-7 май 2023 г. в Auditoriums D6, D7 в Rethymno Campus.

Повече информация: https://www.edivea.org/conf-2023en.html

По-специално, презентациите на европейските училищни проекти относно безопасността в интернет ще се проведат онлайн чрез WEBEX на английски език в петък, 5 май 2023 г. между 10:30 CET и 11:30 CET. Ако желаете да присъствате, моля, изпратете вашите данни за контакт на: edivea2@edc.uoc.gr

така че да получите WEBEX връзката навреме.

Име:

Фамилия:

Позиция:

организация:

Електронна поща:

Подробна информация за конференцията е приложена.

The Faculty of Education of the University of Crete and in particular the Laboratory of Advanced Learning Technologies in Lifelong and Distance Education (eLearning Lab) in collaboration with the Organization „The Smile of the Child“,  the State Scholarships Foundation and the Region of Crete are organizing the 4th International Conference entitled: „Artificial Intelligence-eLearning-eCreativity 2023“ which will be held 5-7 May  2023 in the Auditoriums D6, D7 at Rethymno Campus.

More information: EN https://www.edivea.org/conf-2023en.html

In particular, the European School Projects Presentations about Internet Safety will be held online via WEBEX in English on Friday 5 May 2023 between 10:30 CET and 11:30 CET. If you wish to attend, please send your contact details to: edivea2@edc.uoc.gr 

so that you will receive the WEBEX link on time.

Name:

Surname:

Position:

Organisation:

Email:

Detailed information about the conference is attached.