ДЕН НА БОТЕВ

С Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България, 2-ри юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита със сигнал на сирени.

Съгласно чл. 34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48/01.03.2012 г., (обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., посл. изм. и доп., бр. 65 от 06.08.2021 г.) системите за ранно предупреждение и оповестявана на населението излъчват акустичния сигнал „Въздушна опасност” всяка година на 02 юни в 1200 часа в продължение на две минути.

Съгласно заповед СОА23-РД09-1329/31.05.2023г. на кмета на град София,

Тренировката по задействане на системата за ранно предупрецдение и оповестяване на населението (СРПОН) на територията на Столична община ще се проведе за времето от 1140 до 1230 часа на 02 юни 2023 г.