12.07.2023г.

Записване в VIII клас

Записване съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  1. Заявление до директора; 

  2. Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави, подали в срок до 10.01.2023 г. заявление за полагане на НВО.

Подаване на документите от 8.00 до 18.00 часа в сградата на 32.СУИЧЕ, кабинет 100, вход от към ул. „Софроний Врачански“.