16.08.2023г.

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ В 32.СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СОФИЯ2771Чужди езици – АЕ интензивно НЕпрофилирана2 места
32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СОФИЯ2777Чужди езици – АЕ интензивно  РЕпрофилирана2 места
32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СОФИЯ2773Чужди езици – АЕ интензивно  ИЕпрофилирана1 място
32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СОФИЯ2775Чужди езици – АЕ интензивно  ФЕпрофилирана1 място

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД IV КЛАСИРАНЕ В 32.СУИЧЕ

  1. Обявяване на свободните места след четвърто класиране до 16.08.2023 г. вкл. на сайта на 32.СУИЧЕ;
  2. Прием на документи за запълване на свободните места след четвърто класиране да се извърши На 17.08.2023 г. от 9.00  ч. до 16.00ч. в канцеларията на 32.СУИЧЕ

КАНДИДАТИТЕ СЕ  ПОДРЕЖДАТ ПО БАЛ

3.  Обявяване на резултатите от класирането: 18.08.2023г.

 4. Записване на приетите ученици : 21.08.2023г.

Необходими документи за участие в V класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

  1. Заявление по образец до директора на 32.СУИЧЕ за участие в V етап на класиране

2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на четирите предходни класирания.