КОМИСИИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА

Комисия за изготвяне на седмично разписание за първи срок на учебна 2024/2025 г.

Комисия за обявяване на свободни места за учебна 2024/2025г.

Служебни лица за работа в НЕИСПУО

Комисия за изготвяне на предложения за спортни дейности – уч. 2024/25г.

Комисия за актуализиране на Стратегията за развитие 2023-2028г.

Комисия за изготвяне на училищна програма за превенция на ранно напускане от училище

Комисия за изготвяне на правилиник за дейността и план за дейността за учебна 2024/25 г.

Комисия за подбор на главен учител за учебна 2024/25г.

Комисия за проверка на открити и закрити спортни съоръжения на територията на 32.СУИЧЕ

Комисия за изготвяне на училищна политика за противодействие на тормоза

Комисия за разработване на Годишна учебна програма за целодневна организация