РЕГЛАМЕНТИРАНО РАБОТНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Колеги, моля да си припомните  чл.62 до 65  от   П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА, КЪДЕТО  Е РЕГЛАМЕНТИРАНО РАБОТНОТО ВРЕМЕ.

НАПОМНЯМ, ЧЕ РАБОТНОТО ВРЕМЕ Е ОТ 9.00 ДО 17.00Ч.

Контролът се осъществява от зам.-директорите учебна дейност.

Работно време на зам.-директорите учебна дейност през учебната година:

І  смяна   7:00 – 15:30 часа, почивка 12:00 – 12:30;/ до 15.00ч. без обедна почивка/

ІІ смяна  11:30 – 20:00 часа, почивка 16:15 – 16:45. / до 19.30ч.- без почивка/

В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ: ОТ 9.00 ДО 17.00Ч.