За учебната 2023 / 2024 година целодневната организация на обучение (ЦДО)  в 32.СУИЧЕ ,,Св. Кл. Охридски“ ще се осъществява както следва:

ОРГАНИЗАЦИЯ :

ІІ клас – 4 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 100

ІІІ клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75

ІV клас – 3 полуинтернатни групи с максимален брой ученици 75

За ученици, чиито учебни часове са първа смяна, занятията в ЦДО се провеждат непосредствено след учебните часове до 16.30 ч./17.30 ч.

За ученици, чиито учебни часове са  втора смяна, занятията в ЦДО се провеждат от 8.20 ч. до 13.30 ч.

ГРАФИК ПО ПРИЕМА :

15 май – 26 май – прием на заявления за кандидатстване в ЦДО за II, III и IV клас се извършва по електронен път на следния email: kl_ohridski32@school32.com

Заявлението може да изтеглите от ТУК

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ

1.СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ :

-многодетно семейство – 3т.

-сирак/ полусирак – 3т.

2.ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ:

Резултати от учебния процес :

– незадоволителни резултати – 3т.

– добри резултати – 1т.

Умения за самостоятелно справяне :

– липса на умения или слаби умения, които изискват постоянна подкрепа – 3 т.

– справя се самостоятелно – 1т.

3.ОЦЕНКА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА :

-без забележки – 6 т.

-до 3 забележки – 3 т.

-над 3 забележки – 1 т.

При равен бал се вземат под внимание неприсъствените часове в  ЦДО от предходната година.


*Записване на учениците в ЦДО І клас става по процедурата и в сроковете за прием в І клас.