ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Иновативен проект „РОБОSTEAM откриватели” – STEAM като средство за формиране на ключови компетентности на учениците от начален етап в задължителните учебни часове мото „Най-доброто откритие е това, което детето прави само.“ Ралф Уилям Емерсън

В Стратегията за развите на 32. СУИЧЕ за периода 2020/2024 година е заложено иновативният процес започнал през учебната 2018/2019 година да бъде продължен чрез интегриране на учениците от начален етап, съобразно условията на дигиталния обрат в обществото. На тази основа работен екип, включващ учители и учители ЦДО в начален етап, разписа и предложи внедряване на нов иновативен проект. С приетия Списък на иновативните училища в РБългария за учебната 2021/2022 г., Решение №523 от 22 юли 2021 г. на МС, 32. Средно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“ за втори път е сред одобрените иновативни училища с проекта си „РОБОSTEAM откриватели“ – STEAM като средство за формиране на ключови компетентности на учениците от начален етап в задължителните учебни часове.Четиригодишният период на иновацията надгражда и разширява обхвата на предходната, води до нужната приемственост. Иновативният проект стартира с паралелки от 4 випуска, обхваща всички паралелки и учители в начален етап като всеки ще приключи на различен етап от проекта.

Цел

Целта на иновативния проект: повишаване качеството на образователния процес за развитие на ключови умения и компетентности; повишаване мотивацията и постиженията на учениците в начален етап, чрез създаване на иновативна образователна среда и интерактивно педагогическо взаимодействие, на основата на STEAM (наука, технологии, инженерство, изкуство и математика) подход, проектно базирано обучение с интердисциплинарен характер и ранно обучение в компютърно моделиране и роботика, като част от научно-техническото творчество.

Иновацията е насочена към:

а/ използване на нови методи на преподаване - интердисциплинарност, проектно базирано обучение и дизайн мислене за развиване уменията на 21.век, STEАM подход, съобразен с изследователския характер на детската природа, обучене чрез игра и изкуство, развиване на инженерно мислене през моделиране, програмиране и роботика.

б/ организиране по нов начин на управление, обучение и образователна среда- изграждане на училищна STEАM среда.

Планирани са по 4 STEAM откривателства, разпределени гъвкаво през учебната година, по определена тема и с избрани предмети. За I и II клас предметите са математика, родинознание/околен свят, технологии и предприемачество, а в III и IV клас - математика, човекът и природата, компютърно моделиране, технологии и предприемачество, (чужд език). На два месеца със завършване на STEAM откривателство ще се провежда обобщаваща проектна дейност и публична изява. Работата по STEAM откривателствата се oсъществява веднъж седмично с помощта на интерактивни методи, избрани ИКТ, технически средства и конструктори, екипна работа на учителите, междупредметни връзки и практическа дейност. Текущо ще се изгради система за оценка и самооценка на иновативната дейност. Регулярно ще се проучва мнението на участниците, ще се провеждат публични прояви и седмица на проектите „Млад откривател“ през май/юни. В началото на учебната 2021/2022 година е създадена професионална учебна общност на учителите преподаващи в начален етап. През първата година ПУО ще извърши анализ на методиката на обучение, мотивацията на учениците, възможностите за междупредметни връзки с акцент развиване на ключови компетентности, ще проучи подходящи образователни технологии и практики, ще разработи алгоритъм за внедряване на STEАM подхода. Квалификационни курсове за програмиране и работа с учебни конструктори ще преминат част от учителите.

Резултат

Резултатът от проекта за 32. СУИЧЕ през първата учебна година е ентусиазъм и още по-интересни теми и учебни часове. Надяваме се родителите на петокласниците да забележат положителна промяна у своите деца, които по-лесно се адаптират към условията на обучението в прогимназиалния етап като по-самостоятелни, по-отговорни и по-организирани млади хора. Иновацията в 32.СУИЧЕ ще се популяризира сред учениците от другите етапи чрез открити уроци, на които участниците ще представят свои проекти в различни области – мултимедийни проекти (филми, анимации, колажи), изложби на макети, медийни продукти (училищен вестник, книга, е-книга, постер, флайери) и други. Учителите споделят своя опит от работата по проекта на семинари, неформални срещи и споделени практики. Информацията за тези събития ще се оповестява на сайта на училището. Проектът поетапно ще обхване прогимназиален етап, но ще бъдат ангажирани и начален и гимназиален етап като целта е всички ученици от 32. СУИЧЕ да подобрят компетентностите и мотивацията си. Вярваме, че предлаганата от нас иновация ще доведе до положителни резултати за ученици, учители и родители и ще бъде използвана в обучителните дейности на учителите в нашето училище.

Тема

През учебната 2018/2019 година петокласниците  работят по глобална тема „Проблеми на съвременния свят, възможни решения”, свързана с развитието на критичното мислене и решаване на проблеми. Предвидени са две подтеми за работа през двата учебни срока: I. срок – „Ние и светът около нас” Общуване/ Aз и другите; Aз и моята среда / м. септември –ноември Околна среда м. ноември – януари II. срок – „Модели за живеене” Здравословен начин на живот м. февруари - април Празници и /или обичаи м. април – май